Fakultná nemocnica Plzeň – Gynekologicko-pôrodnícka klinika – štúdia

Gynekologicko-pôrodnícka klinika Fakultnej nemocnice Karlovej univerzity Plzeň – Lochotín
Alej Svobody 80
323 00 Plzeň

Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.

MUDr. Vladimír Kokeš.

Od 28. 5. 2009 do 22. 3. 2010

Počet zúčastnených pacientov: Celkovo bolo sledovaných 120 pacientok s gynekologickými zhubnými nádormi.

Rozdelenie a počet pacientok podľa veľkosti dennej dávky:

70 pacientok po onkologickej liečbe v kompletnej remisii ochorenia – 2 kapitoly denne.

32 pacientok po onkologickej liečbe so zvýšeným rizikom – zvýšenie TU markerov, vysoko rizikové histologické nálezy pri predchádzajúcom ochorení alebo nejasné objektívne nálezy, ktoré ešte nevyžadujú onkologickú liečbu – 3 kapsuly denne.

18 pacientov s príznakmi recidívy alebo progresie ochorenia alebo s prebiehajúcou onkologickou liečbou – 4 kapsuly denne

Rozdelenie pacientov podľa diagnózy ochorenia:

C 52 Rakovina pošvy    1 x
C 53 Rakovina krčka maternice  33 x
C 54 Rakovina krčka maternice  46 x
C 56 Rakovina vaječníkov  37 x
C 57 Rakovina vajíčkovodov    3 x
Celkem120 x

Výsledky:

Prevažný počet pacientok hodnotil svoje pocity a účinky výživového doplnku Penoxal pozitívne.
Väčšina pacientok nepociťovala žiadne nepriaznivé pocity a cítila sa dobre. Nevyskytla sa žiadna alergická reakcia a objektívne nálezy po liečbe boli u väčšiny pacientok stabilné. Viacerí pacienti zároveň uvádzali zlepšenie stavu imunity v zmysle odolnosti voči vírusovým infekciám. Pacienti sa počas užívania cítili v dobrej kondícii. Jedna pacientka uviedla zlepšenie svojich predchádzajúcich črevných ťažkostí.

Nežiaduce udalosti počas užívania lieku Penoxal:

U jedného pacienta došlo počas užívania k progresii ochorenia s vytvorením kožnej metastázy v pupočnej jazve.
Išlo o 45-ročnú pacientku s diagnózou karcinosarkómu vaječníkov, vysoko rizikového histologického typu ochorenia. Užívala dávku 3 kapsuly/deň.

U 54-ročnej pacientky s touto diagnózou sa vyskytla jedna recidíva ochorenia a s ňou spojené vracanie: Serózny adenokarcinóm vaječníka – opäť vysoko rizikový histologický typ ochorenia, pri dávke 4 kapsuly/deň.

U jednej pacientky s diagnózou: Adenokarcinóm tela maternice hlásila črevné ťažkosti vo forme hnačky pri užívaní dávky 4 kapsuly/deň. Po znížení dennej dávky na 2 kapsuly/deň sa ťažkosti zlepšili.

U oboch uvedených pacientok, u ktorých došlo k recidíve alebo progresii ochorenia, išlo o vysoko agresívne a vysoko rizikové histologické karcinómy.

Záver:

U zvyšných 117 pacientov neboli zaznamenané žiadne nežiaduce pocity alebo udalosti, ako je uvedené vyššie. Všetci títo pacienti boli s prípravkom úplne spokojní a hodnotili ho pozitívne. Účinok lieku Penoxal. Súbor pacientov nebol úplne homogénny, keďže dĺžka užívania prípravku nebola rovnaká.

V Plzni dňa 22.03.2010

MUDr. Vladimír Kokeš
koordinátor štúdie

Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
Prednosta kliniky